Highest in India general knowledge question with answer in hindi ask in exam

•सबसे ऊँचा जलप्रपात — गरसोप्पा या जोग
•सबसे ऊँचा दरवाजा — बुलन्द दरवाजा
•सबसे ऊँचा पत्तन — लेह (लद्दाख)
•सबसे ऊँचा पशु — जिर्राफ
•सबसे ऊँचा बाँध — भाखड़ा नांगल बाँध
•सबसे ऊँची चोटी — गॉडविन ऑस्टिन (K-2)
•सबसे ऊँची …